Het stoffige, juridische stukje: "De algemene voorwaarden"

Niet het interessantste gedeelte, maar wel noodzakelijk. Zo weet u exact waar u aan toe bent. En weet: We zijn aangesoten bij WebwinkelKeur keurmerk, een extra zekerheid dus.

 

Akkoord gaan voordat de koop definitief is

De algemene voorwaarden vind u hieronder. Hiermee dient u akkoord te gaan bij aankoop. Tijdens het bestelproces moet dit dan aangevinkt worden, waarna de bestelling afgerond wordt.

Mutatiedatum: 13-11-2023

Algemene Voorwaarden van VOF Kefirshop, gevestigd te Dronten
Versie 19, geldig vanaf 5-4-2021

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kefirshop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Kefirshop, indien gewenst ook te downloaden als PDF-document. Op verzoek zenden wij u graag een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kefirshop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kefirshop erkend.
1.4 Kefirshop garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2 - Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kefirshop bestellingen tenminste binnen 21 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad, niet meer leverbaar is, of als Kefirshop tijdelijk gesloten is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 3 weken na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Kefirshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kefirshop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, danwel de levering bij de buren indien door de koper niet om een persoonlijke handtekening en levering op het persoonlijke adres is verzocht, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Indien de bestelling in een pakket geleverd wordt, kan de klant ten alle tijden gebruik maken van de mogelijkheid dat het alleen op zijn/haar huisadres (met handtekening) geleverd kan worden. Dit dient de klant zelf via de opmerkingen aan te geven. Standaard verzend Kefirshop naar het huisadres en bij afwezigheid eventuele levering bij de buren. Dit is met het oog op de verse kefir die vaak deel uitmaakt van de bestelling, waarvan het belangrijk is dat deze z.s.m. verwerkt wordt. Indien voor levering MET handtekening gekozen wordt, kan dit de doorlooptijd van de levering negatief beïnvloeden. De klant die hiervoor kiest is hiervan op de hoogte.
2.5 Alle op de internetsite www.kefirshop.nl genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.6 Het leveringsgebied beperkt zich tot uitsluitend EU-landen. Dat betekent dat alleen ingezetenen van een EU-land bestellingen kunnen plaatsen met een leveringsadres wat zich ook in een EU-land bevindt.
2.7 Bestellingen worden uitsluitend bezorgd per post. Afhalen van de bestelling op het vestigingsadres van Kefirshop is niet mogelijk.

Artikel 3 - Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en publicatiefouten. Voor de gevolgen van druk- en publicatiefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s, er wordt geen BTW gerekend.
3.4 Regelmatig worden kortingscodes verstrekt, dat gebeurt echter alleen door en via Kefirshop zelf. Alle kortingscodes via andere partijen zijn niet geldig, aangezien Kefirshop geen zaken doet met andere organisaties die kortingscodes verstrekken.
3.5 Kortingscodes hebben altijd een beperkte `houdbaarheid`. Als de geldigheidsdatum verstreken is, zal de kortingscode niet meer werken.

Artikel 4 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
4.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
4.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping
5.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product in goede orde en compleet reeds terug ontvangen is door de webwinkelier, of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
5.3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
5.4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
6.1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
6.2. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn de volgende producten, als gevolg van het bederfelijke karakter: 1. Verse melkkefirkorrels. 2. Verse waterkefirkorrels. 3. Aangebroken (verzegeling geopend, waardoor een deel van de inhoud kan ontbreken, of mogelijk is vervuild) probioticaflesjes.
6.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
o die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
o die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
o die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
o die snel kunnen bederven of verouderen;
o waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;


Artikel 7 - Gegevensbeheer
7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kefirshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kefirshop via het portaal van MijnWebwinkel. Kefirshop en MijnWebwinkel houden zich aan de Wet Persoonsregistraties, de nieuwe AVG-wet van 25-5-2018 en zullen uw gegevens nooit of tenimmer verstrekken aan derden die niet direct betrokken zijn bij de afhandeling van uw bestelling. Zie onze Privacyverklaring, de Verwerkersregister en onze Verwerkersovereenkomst onder het kopje `Juridisch`.
7.2 Kefirshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens en een goede beveiliging daarvan.
7.3 Kefirshop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Uw e-mailadres komt alleen op zo’n mailinglijst indien u dat zelf expliciet opgeeft (is dus optioneel o.b.v. opt-in). Elke mailing bevat onderin een eenvoudig bruikbare link om uzelf in één keer van deze lijst te verwijderen.
7.4 Klant heeft altijd het recht voor inzage van vastgelegde klantgegevens, correctie van klantgegevens als deze foutief zijn en bovendien het recht om `vergeten` te worden (verwijderen van de klantgegevens).

Artikel 8 - Garantie en conformiteit
8.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kefirshop) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Kefirshop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Kefirshop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend, m.u.v. probiotica (zie herroepingsrecht). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Kefirshop gegrond worden bevonden, zal Kefirshop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kefirshop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Kefirshop) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Kefirshop gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Kefirshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Kefirshop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Kefirshop in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kefirshop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9 - Aanbiedingen
9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kefirshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kefirshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
9.4 Aanbiedingen van Kefirshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.5 Kefirshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10 - Overeenkomst
10.1 Een overeenkomst tussen Kefirshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Kefirshop op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2 Kefirshop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 11 - Afbeeldingen en specificaties
11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Kefirshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11.2 Voor wat de gewichtseenheden van de kefirkorrels betreft: de aangegeven hoeveelheden zijn gegarandeerd. Dat betekent dat het genoemde gewicht in uitgelekte vorm – maar meestal heel wat meer – zal worden geleverd.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Kefirshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kefirshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Kefirshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kefirshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien Kefirshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Kefirshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de geleverde producten. Daaronder valt ook het op verkeerde wijze bereiden van probiotica, of het gebruik van verkeerde ingrediënten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze websites www.melkkefir.nl, www.waterkefir.net en www.kefirshop.nl.
13.2 Kefirshop is niet aansprakelijk voor welke medische symptomen dan ook, indien probiotica met een therapeutisch oogmerk gebruikt wordt. Indien de klant probiotica therapeutisch wenst te gebruiken, dient dit te allen tijde in nauw overleg met een gekwalificeerde en officieel erkende arts of voedingsdeskundige te gebeuren.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
14.1 Eigendom van alle door Kefirshop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Kefirshop zolang de afnemer de vorderingen van Kefirshop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Kefirshop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
14.2 De door Kefirshop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Kefirshop of een door Kefirshop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Kefirshop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Kefirshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 15 - Klachtenregeling
15.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
15.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
15.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
15.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij VOA Keurmerk en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot VOA Keurmerk (https://www.voakeurmerk.nl/certificate/contact/geschil-melden), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.voakeurmerk.nl/certificate/site/58. Hier heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de aangestelde onafhankelijke geschillencommissie van VOA consumentenrecht keurmerk, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
15.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
15.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 16 - Geschillen
16.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
16.2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
16.3 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Kefirshop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Lelystad kennis, tenzij Kefirshop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 - Identiteit van de ondernemer
Naam: Kefirshop
Organisatievorm: VOF
KvK-nummer: 73117250
BTW-nummer: NL859361688B01
SBI-code: 4791
e-mailadres: info@kefirshop.nl
website: www.kefirshop.nl
Telefoon: 085-1041636(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 Kefirshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel