Sorteer op

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden vind u hieronder. Hiermee dient u akkoord te gaan bij aankoop. Tijdens het bestelproces moet dit dan aangevinkt worden, waarna de bestelling afgerond kan worden.

 

Algemene Voorwaarden van VOF Kefirshop, gevestigd te Dronten
Versie 1.4, geldig vanaf 21-2-2019

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kefirshop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Kefirshop, indien gewenst ook te downloaden als PDF-document. Op verzoek zenden wij u graag een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kefirshop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kefirshop erkend.
1.4 Kefirshop garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kefirshop bestellingen tenminste binnen 21 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad, niet meer leverbaar is, of als Kefirshop tijdelijk gesloten is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 3 weken na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Kefirshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kefirshop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, danwel de levering bij de buren indien door de koper niet om een persoonlijke handtekening en levering op het persoonlijke adres is verzocht, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Indien de bestelling in een pakket geleverd wordt, kan de klant ten alle tijden gebruik maken van de mogelijkheid dat het alleen op zijn/haar huisadres (met handtekening) geleverd kan worden. Dit dient de klant zelf via de opmerkingen aan te geven. Standaard verzend Kefirshop naar het huisadres en bij afwezigheid eventuele levering bij de buren. Dit is met het oog op de verse kefir die vaak deel uitmaakt van de bestelling, waarvan het belangrijk is dat deze z.s.m. verwerkt wordt. Indien voor levering MET handtekening gekozen wordt, kan dit de doorlooptijd van de levering negatief beïnvloeden. De klant die hiervoor kiest is hiervan op de hoogte.
2.5 Alle op de internetsite www.kefirshop.nl genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.6 Het leveringsgebied beperkt zich tot uitsluitend EU-landen. Dat betekent dat alleen ingezetenen van een EU-land bestellingen kunnen plaatsen met een leveringsadres wat zich ook in een EU-land bevindt.
2.7 Bestellingen worden uitsluitend bezorgd per post. Afhalen van de bestelling op het vestigingsadres van Kefirshop is niet mogelijk.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en publicatiefouten. Voor de gevolgen van druk- en publicatiefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s, er wordt geen BTW gerekend.
3.4 Regelmatig worden kortingscodes verstrekt, dat gebeurt echter alleen door en via Kefirshop zelf. Alle kortingscodes via andere partijen zijn niet geldig, aangezien Kefirshop geen zaken doet met andere organisaties die kortingscodes verstrekken.
3.5 Kortingscodes hebben altijd een beperkte `houdbaarheid`. Als de geldigheidsdatum verstreken is, zal de kortingscode niet meer werken.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kefirshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Kefirshop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kefirshop er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
- voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden doordat ze snel kunnen bederven, zoals verse levende melkkefirkorrels, waterkefirkorrels en kant en klare probiotica die buiten de koeling ook achteruit gaat in kwaliteit en daarmee onverkoopbaar wordt na terournering.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kefirshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kefirshop via het portaal van MijnWebwinkel. Kefirshop en MijnWebwinkel houden zich aan de Wet Persoonsregistraties, de nieuwe AVG-wet van 25-5-2018 en zullen uw gegevens nooit of tenimmer verstrekken aan derden die niet direct betrokken zijn bij de afhandeling van uw bestelling. Zie onze Privacyverklaring, de Verwerkersregister en onze Verwerkersovereenkomst onder het kopje `Juridisch`.
5.2 Kefirshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens en een goede beveiliging daarvan.
5.3 Kefirshop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Uw e-mailadres komt alleen op zo’n mailinglijst indien u dat zelf expliciet opgeeft (is dus optioneel o.b.v. opt-in). Elke mailing bevat onderin een eenvoudig bruikbare link om uzelf in één keer van deze lijst te verwijderen.
5.4 Klant heeft altijd het recht voor inzage van vastgelegde klantgegevens, correctie van klantgegevens als deze foutief zijn en bovendien het recht om `vergeten` te worden (verwijderen van de klantgegevens).

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kefirshop) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Kefirshop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Kefirshop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend, m.u.v. probiotica (zie herroepingsrecht). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Kefirshop gegrond worden bevonden, zal Kefirshop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kefirshop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Kefirshop) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Kefirshop gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Kefirshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Kefirshop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Kefirshop in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kefirshop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kefirshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kefirshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Kefirshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Kefirshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Kefirshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Kefirshop op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Kefirshop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Kefirshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.2 Voor wat de gewichtseenheden van de kefirkorrels betreft: de aangegeven hoeveelheden zijn gegarandeerd. Dat betekent dat het genoemde gewicht in uitgelekte vorm – maar meestal heel wat meer – zal worden geleverd.

10. Overmacht
10.1 Kefirshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kefirshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Kefirshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kefirshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Kefirshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Kefirshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de geleverde producten. Daaronder valt ook het op verkeerde wijze bereiden van probiotica, of het gebruik van verkeerde ingrediënten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze websites www.melkkefir.nl, www.waterkefir.net en www.kefirshop.nl.
11.2 Kefirshop is niet aansprakelijk voor welke medische symptomen dan ook, indien probiotica met een therapeutisch oogmerk gebruikt wordt. Indien de klant probiotica therapeutisch wenst te gebruiken, dient dit te allen tijde in nauw overleg met een gekwalificeerde en officieel erkende arts of voedingsdeskundige te gebeuren.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Kefirshop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Kefirshop zolang de afnemer de vorderingen van Kefirshop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Kefirshop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Kefirshop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Kefirshop of een door Kefirshop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Kefirshop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Kefirshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Kefirshop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Lelystad kennis, tenzij Kefirshop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Identiteit van de ondernemer
Naam: Kefirshop
Organisatievorm: VOF
KvK-nummer: 73117250
BTW-nummer: NL859361688B01
SBI-code: 4791
e-mailadres: info@kefirshop.nl
website: www.kefirshop.nl
Telefoon: 085-1041636(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2021 Kefirshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel